SVA har påvisat en typ av Newcastelvirus (Paramyxovirus) hos döda duvor i Örebro.

Restriktioner är införda om, att fjäderfän i fångenskap, skall hållas inomhus tillsvidare, i berört område. 

I nuläget (2013-10-05) är inget annat område berört.

 

Frågor och svar om Newcastlesjuka

Vad är Newcastlesjuka?
Newcastlesjuka är en mycket allvarlig fågelsjukdom som orsakas av ett virus. Viruset angriper nervsystemet, andningsorganen och tarmen hos många olika fågelarter.

 

Har vi haft Newcastlesjuka i Sverige tidigare?
Sverige har haft tre utbrott av Newcastlesjuka sedan mitten av 90-talet. I två av fallen drabbades avelshöns i Skåne (1995 och 2001), medan det tredje utbrottet (1997) inträffade i en mindre besättning i Skåne med slaktkycklingar och värphöns. I samtliga dessa fall var bekämpningen framgångsrik och viruset spreds inte vidare.

 

Hur påvisas sjukdomen?
För att ställa diagnosen Newcastlesjuka krävs att virus odlas fram och undersöks vidare. Detta kan ta upp till tre veckor.

 

Vad ska man göra om man misstänker att ens djur är smittade av Newcastlesjuka?
Om en djurägare/djurskötare misstänker Newcastlesjuka ska han/hon omedelbart anmäla detta till distriktsveterinären eller annan veterinär, som i sin tur anmäler detta till Jordbruksverket och länsstyrelsen. (Enligt 2 § epizootilagen).

 

Hur begränsar man smittan?
Om man misstänker smitta i en besättning läggs ett förbud mot att flytta levande djur, produkter, gödsel och annat som kan sprida smittämnet. En smittutredning och provtagning görs.
Om man konstaterar Newcastlesjuka i en fjäderfäbesättning ska samtliga djur avlivas och destrueras. Noggrann rengöring och desinfektion av de utrymmen där djuren har hållits är också nödvändigt. Runt smittade anläggningar skall det inrättas skydds- och övervakningsområden med tre respektive tio km radie. Inom dessa områden gäller särskilda bestämmelser för förflyttning av levande fåglar, ägg och annat som kan sprida smittämnet.

Hur sprids virus?
Newcastlesjuka smittar lätt, framförallt genom direktkontakt mellan fåglar men även indirekt via t.ex. fordon, transportburar och redskap. Smittan kan spridas med vinden mer än 60 meter.

 

Vilka djur kan drabbas av Newcastlesjuka?
Sjukdomen uppträder hos tamfjäderfä, till exempel tamhöns, kalkon, fasan, duva och vaktel. Ankor och gäss är också känsliga men det är sällan man ser allvarligare utbrott hos dessa arter. En lång rad av vilda fågelarter och burfåglar är också känsliga för infektionen. Vilda fåglar och burfåglar kan också vara symtomfria smittbärare

Vilka symtom uppvisar smittade djur?
Vanliga symtom är ökad dödlighet, sänkt äggproduktion, andningssvårigheter, diarré och rörelsestörningar, t.ex. vriden hals och kramper. Beroende på virusstam kan 4 olika former av sjukdomen ses. ”Blandformer” där flera av symtomen uppträder samtidigt förekommer också.
•    Diarréform: Sjukdomen uppträder plötsligt och sprider sig snabbt genom flocken. Djuren verkar deprimerade, äter inte och deras äggproduktion minskar markant. Kraftig gröngul diarré är vanlig. Hönsen dör som regel inom ett dygn eller två. Dödligheten kan överstiga 90 % inom en flock.
•    ”CNS-form”: Symtom från andningsvägar och centralnervösa symtom dominerar vid denna form. Plötslig depression, aptitlöshet och sänkning av äggproduktionen uppträder tillsammans med symtom från luftvägarna. Inom några dagar uppträder symtom i form av darrningar av huvud samt förlamning av vingar och ben. Dödligheten hos vuxna fåglar är vanligen cirka 10-20 % men den kan vara avsevärt högre hos unga fåglar.
•    Lunginflammationsform: Symtom från andningsvägarna är typiskt för denna form. Hosta, depression, viktminskning och minskad äggproduktion är vanligt och kan vara 1 till 3 veckor. Nervösa symtom kan utvecklas i sent stadium. Dödligheten är vanligen 10 %.
•    Lindrig form: Vid denna form visar fåglarna inga eller endast milda symtom från andningsorganen och en övergående minskning av äggproduktionen.


Hur lång är inkubationstiden?
Det tar vanligen 5 till 6 dagar från det att fåglarna smittats tills dess att de insjuknar men det kan variera mellan 2-15 dagar.

 

Hur länge kan virus överleva?
Hur länge virus överlever beror på olika omständigheter:
•    i ett smittat kadaver vid låg temperatur kan virus överleva flera veckor
•    vid frysgrader kan virus överleva flera år
•    virus kan överleva över en månad i avföring (vid 37 grader)

Varför vaccineras inte fjäderfän mot Newcastlesjuka?
I Sverige har vi ansett att det är bättre att inte vaccinera. Dels är det dyrt att vaccinera alla fjäderfän och dels kan vaccinationen dölja ett utbrott. Det är viktigt att bekämpningen av Newcastlesjuka kommer igång snabbt, så att man inte får spridning av sjukdomen. Många andra EU-länder tillåter vaccination, men vaccinerade djur kan bli infekterade och sprida smitta utan att visa symtom. Det blir då svårare att bekämpa utbrottet eftersom blodprover inte alls kan användas som hjälp vid smittspårning.

I Sverige har vi ansett att det är bättre att inte vaccinera. Dels är det dyrt att vaccinera alla fjäderfän och dels kan vaccinationen dölja ett utbrott genom att vaccinerade djur kan bli infekterade och sprida smitta men inte visa symtom. Dessutom kan blodprover inte användas som hjälp i smittspårningsarbetet då både vaccinerade och smittade djur utvecklar de antikroppar man letar efter i blodproverna. Det är viktigt att bekämpningen av Newcastlesjuka sker snabbt, så att man inte får spridning av sjukdomen. Många andra EU-länder tillåter vaccination.

 

Kan människor drabbas av Newcastle?
Människor kan bli smittade av Newcastlesjuka, men det är sällsynt. Man får då främst
inflammation i ögonslemhinnan (konjunktivit).

 

Vilken lagstiftning finns på området?
Newcastlesjuka omfattas av Epizootilagen. Det innebär att djurägaren måste rapportera misstanke om newcastlesjuka i besättningen till veterinär, som i sin tur anmäler fallet till Jordbruksverket.

 

Får jag ta med min sällskapsfågel utomlands?
Jordbruksverket avråder från att låta fåglar ha kontakter med eller resa till drabbade länder eller regioner. Alla fåglar tros kunna bära med sig smitta och på det sättet sprida den till svenska fjäderfä. Det finns också en risk att andra fågelarter drabbas av sjukdomen.