Normalstadgar för lokalklubbar och specialklubbar
inom Svenska Rasfjäderfäförbundet
Antagna vid förbundsstämma 2008 och 2009
§ 1 SRF:s och klubbarnas verksamhet regleras av Förbundsstadgar för SRF, lokal / specialklubb-
Stadgar samt av SRF utfärdade bestämmelser och föreskrifter.
Klubben har i enlighet med Förbundets stadga till uppgift att samverka med SRF och övriga klubbar.
§ 2 VERKSAMHET
För att förverkliga sina uppgifter skall klubben bland annat:
1. Bereda medlemmar möjlighet att komma samman för att informeras om SRF, dess målsättning
och verksamhetsformer och om rätta vården om fjäderfän.
2. Verka för att medlemmarna med sina djur deltager i utställningar den årliga Nationalen samt
lokala.
3. Anordna kurser och studiecirklar för fjäderfäägare i allmänna frågor om rasfjäderfän och radfjäderfäägande.
4. Informera om myndighetsbeslut och om frivillig smittskyddskontroll.
5. Tillvarataga fjäderfäägarnas intresse inför myndigheter och organisationer inom verksamhetsområdet.
§ 3 ORGANISTAION
Lokalklubb skall verka som representant för SRF på lokal nivå. Specialklubb har till ändamål att verka
avel för en viss fjäderfä eller grupp av varandra närstående eller för ett visst ändamål använda raser.
Årsmötet är klubbens högsta beslutande instans. Klubbens verkställande och förvaltande organ är
klubbstyrelsen i denna stadga benämnd styrelsen. För bildande av klubb krävs godkännande av
Förbundsstyrelsen.
§ 4 VERKSAMHETSOMRÅDE
Medlem skall ha möjlighet att vara medlem i en eller flera lokal/specialklubbar.
Medlemslista på alla SRF:s medlemmar tillsändes klubbarna en gång per år.
§ 5 VERKSAMHETSÅR
Lokalklubbarnas verksamhets- och räkenskapsår skall vara kalenderår, Specialklubbens kan vara
brutet, ( 1/7-30/6 )
§ 6 MEDLEMSSKAP
Klubbmedlem är den som betalt årsavgiften till SRF som familj, senior eller junior.
Klubbmedlem får rösta i alla val som gäller klubb. För att inneha styrelsepost i klubb, val till funktion i
SRF samt för röst på SRF:s Förbundsstämma krävs medlemskap i SRF.
Klubbmedlem är SRF – ansluten, övriga är stödmedlemmar.
Person som på ett förtjänstfullt sätt främjat klubbs syften, kan på förslag av styrelsen kallas av årsmötet
till hedersledamot i klubben. Medlemsavgift till Förbundet för hedersledamot erlägges av klubb.
Klubb och SRF skall gemensamt arbeta för att medlemmar skall tillhöra både SRF samt klubb
Medlem, som motarbetar klubb eller vägrar att följa dess stadga och beslut, kan varnas, avstängas
eller uteslutas. Beslut om avstängning skall vara tidsbegränsat och omfatta högst två år. Beslut
om varning, avstängning och uteslutning fattas av styrelsen. Beslut om avstängning eller uteslutning
kan fattas först sedan medlemmen varnats och beretts tillfälle att yttra sig. Beslut om varning,
avstängning eller uteslutning skall omedelbart delges medlemmen genom rekommenderat brev med
mottagningsbevis.
Besvärsinstans skall anges.
Medlem, som vägrar kvittera ut beslutet, har därmed förlorat sin besvärsrätt.
Varnad avstängd och utesluten medlem har besvärsrätt inför nästkommande årsmöte i klubb.
§ 7 REGESTRERING
Medlemsregistrering i klubb sker vid mottagandet av fastställd avgift till SRF.
§ 8 MEDLEMSAVGIFT
Medlemsavgift fastställs på SRF:s förbundsstämma.
§ 9 ÅRSMÖTE
Vid årsmöte äger varje närvarande medlem, som under mötesåret fyller lägst 15 år, har rösträtt. Alla
medlemmar har yttranderätt och förslagsrätt. Ledamot och suppleant i styrelsen har vid årsmöte
yttrande, - förslags – och rösträtt, dock ej rösträtt i frågor rörande granskning av styrelsens förvaltning
och revision.
Styrelsen äger rätt att därutöver inbjuda annan person till mötet. Sådan person har yttranderätt.
§ 10 TIDPUNKT OCH KALLESLE
Ordinarie årsmöte avhålles normalt i februari – mars, specialkubb äger rätt att hålla årsmöte vid annan tid.
Extra årsmöte sammanträder, då styrelsen finner detta lämpligt, på begäran av årsmötets valda revisorer
eller då minst 20 % av klubbens medlemmar skriftligen begär detta.
Styrelsen är skyldig att på begäran av FS sammankalla extra årsmöte inom 60 dagar.
Kallelse till årsmöte utfärdas av styrelsen senast 14 dagar före sammanträdet med angivande av
tid och plats för detta och sker genom särskild skrivelse till medlemmarna eller genom utlysning i
medlemsblad.
För att annat klubbmöte skall fatta beslut, ska det framgå i kallelse att beslut skall tas, och dagordning
bifogas kallelsen.
§ 11 BESLUTSMÄSSIGHET
Klubbmöte är beslutmässigt med det antal medlemmar, som efter stadgeenlig kallelse deltar i mötet.
Röstning vid årsmöte eller annat klubbmöte sker öppet, men vid personval skall det alltid vara sluten
omröstning.
Beslut fattas i frågor med undantag av det som anges i § 21 och § 22 med absolut enkel majoritet (
mer än 50 % av avlagda, godkända röster ). Vid lika röstetal, har mötesordföranden, utslagsröst.
§ 12 DAGORDNING
Vid årsmöte skall bland annat förekomma
1. Mötets öppnande.
2. Fråga om mötet blivit stadgenligt utlyst.
3. Fastställande av röstlängd.
4. Val av ordförande att leda årsmötesförhandlingarna.
5. Val av protokollförare för mötet.
6. Val av två protokolljusterare – tillika rösträknare – att jämte mötesordföranden justera protokollet.
7. Fastställande av dagordning.
8. Styrelsens berättelse för det sistförflutna verksamhetsåret.
9. Revisorernas berättelse för det sistförflutna verksamhetsåret.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter (i detta beslut får styrelsens ledamöter ej
deltaga).
11. Fastställande av verksamhetsplan med budget för innevarande år.
12. Val av:
a ordförande.
b övriga ordinarie ledamöter, för vilka mandattid utgått.
c suppleanter, för vilka mandattid utgått.
d två revisorer och en eller två revisorsuppleanter.
e valberedning.
f ombud jämte suppleanter på ett år till förbundsstämma eller uppdrag till styrelsen att utse
dessa.
g kommittéer eller uppdrag till styrelsen att utse dessa.
13. Fråga om omedelbar justering av § 12.
14. Av medlemmar avgivna motioner jämte styrelsens yttrande över dessa.
15. Andra ärenden, som av styrelsen hänskjutits till mötet eller upptagits på dagordningen.
16. Mötets avslutning.
§ 13 MOTIONER
Rätt att avge motion tillkommer varje medlem: Motionen skall skriftligen och senast den 31 december
året före årsmötet var ingiven till styrelsen, om specialkubb väljer att lägga årsmötet vid annan
tid, skall motioner inlämnas senast tio dagar före till styrelsen.
§ 14 STYRELSE
Styrelsen består av ordförande och minst två ledamöter.
Ordförande väljs för en tid av ett år. Övriga ledamöter väljes så att årligen halva antalet utse för en
tid av två år.
Styrelsen kan inom sig utse verkställande utskott ( VU ).
§ 15 KALLELSE
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Ordföranden är skyldig sammankalla styrelsen
inom 30 dagar, om minst hälften av ledamöterna begär detta.
Styrelsen kallas till sammanträde senast sju dagar före detsamma.
Styrelsen bör under året hålla minst fyra protokollförda sammanträden.
Specialklubbar bör hålla minst två protokollförda sammanträden per år.
§ 16 BESLUTMÄSSIGHET
Styrelsen är beslutmässig, då de vid sammanträdet röstberättigade närvarande är fler än hälften av
antalet ordinarie ledamöter.
Suppleant äger rätt att deltaga i styrelsens sammanträden med yttrande – och förslagsrätt.
Rösträtt tillkommer suppleant, när denna inträder i ordinarie ledamots ställe.
Omröstning sker enligt § 11.
§ 17 ÅLIGGANDEN
1. Förvalta klubbens angelägenheter.
2. Följa de anvisningar, som lämnas av FS
3. Företräda klubben inför myndigheter, organisationer m.m.
4. Bereda ärenden, som skall föreläggas klubbmöte, samt avge yttrande över inkomna motioner.
5. Verkställa klubbmötets beslut.
6. Fastställa tid och plats för klubbmöte.
7. Senast fjorton dagar före årsmötet avge verksamhetsberättelse för det sistförflutna året, vilken
skall finnas tillgänglig vid årsmötet.
8. Förvalta klubbens tillgångar samt föra fullständiga räkenskaper över klubbens ekonomi, vilka
vid räkenskapsåret slut sammanföras i bokslut, som bifogas verksamhetsberättelsen.
9. Vid behov utse ett verkställande utskott (VU ), VU är ansvarigt inför styrelsen.
10. Meddela myndiganden till dem eller de personer, som skall teckna klubbens firma vilka bemyndiganden
när som helst kan återkallas.
11. På tidpunkter, som fastställes av FS till förbundet insända årsmötesprotokoll, och verksamhetsberättelse
– medlemsförteckning – uppgift på samtliga ledamöter och suppleanter i styrelsen
ombud jämte suppleanter till förbundsstämman.
12. Fortlöpande hålla förbundet orienterat om verksamheten.
13. Protokoll för årsmöte, klubbmöten och styrelsens sammanträden skall snarast tillställas styrelsens
ledamöter, dess
14. Styrelsens åligganden.
• ORDFÖRANDEN
Det är ordföranden som skall samordna föreningens verksamhet. Han eller hon är ett slags arbetsledare
eller arbetsfördelare.
Som regel är det ordföranden som har hand om föreningens utåtriktiga kontakter.
Ordföranden bör ha kännedom om mötesledning. Det innebär kunskaper om beslutsfattande.
Det är vanligt att ordföranden är firmatecknare tillsammans med kassören
• KASSÖREN
Förvalta föreningens ekonomiska tillgångar som finns på bank, postgiro och kontant.
Ansvara för den ekonomiska bokföringen.
Rapportera till styrelsen om hur ekonomin utvecklas.
Det är styrelsen som helhet som har det yttersta ansvaret för vad kassören gör.
• SEKRETERAREN
Det är sekreteraren som ser till att protokoll skrivs och blir justerade.
Har hand om föreningens arkivering, för att kunna ta fram protokollsutdrag och annat som föreningen
kan behöva.
Kalla medlemmarna till möten och styrelsemedlemmar till styrelsesammanträden.
• ÖVRIGA LEDAMÖTER
En del av dem som hör till styrelsen som ledamöter brukar inte få någon speciell titel.
Det får inte betyda att de bara har i uppgift att sitta på sammanträden och tycka.
Många föreningar har goda erfarenheter av ett system där varje ledamot har ett eget ansvarsområde.
• SUPPLEANTER
Suppleant = ersättare. Suppleanten bör delta i verksamheten på samma sätt som ledamöterna.
En suppleant har rösträtt då han eller hon tjänstgör för en frånvarande ledamot.
§ 18 EKONOMISK FÖRVALTNING
Styrelsens ledamöter.
§ 19 FIRMATECKNING
Klubbens firma tecknas av den eller de personer, som styrelsen därtill bemyndigat enligt § 17 punkt 10.
§ 20 REVISION
Klubbens räkenskaper, vederbörligen avslutade, jämte protokoll från klubbmöten och styrelsens
sammanträden samt verksamhetsberättelse senast 14 dagar före årsmöte överlämnas till revisorerna
för granskning.
Revisorerna skall efter granskning av styrelsens verksamhetsberättelse, räkenskaper och protokoll
från klubbmöten och styrelsens sammanträden avgiva berättelse över styrelsens förvaltning under
verksamhetsåret. I sin berättelse skall revisorerna till eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsens
ledamöter.
§ 21 STADGEÄNDRING
För ändring av normalstadga fodras beslut två på varandra följande förbundsstämmor.
Förslag till stadgeändring kan väckas av enskild medlem, klubb eller FS.
Nu normalstadga tillställs klubb vid ändring.
§ 22 UPPLÖSNING
För upplösning av klubben fodras beslut av två på varandra följande klubbmöten, varav den ena
skall vara ordinarie årsmöte. Det senare får hållas tidigast sex månader efter det första.
För beslut om upplösning fodras, att minst två tredjedelar av vid vardera mötet närvarande röstberättigade
medlemmar biträder förslaget. Nedgår klubbens medlemsantal i sådan utsträckning, att
verksamheten inte kan fortsätta ändamålsenligt eller bedrives.
Vid klubbens upplösning skall dess tillgångar överlämnas till FS att denna förvaltas intill dess ny
klubb bildas inom verksamhetsområdet. När så skett skall förvaltningen övergå till den nybildande
klubben.